RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ZGODNY z Art. 13 RODO
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

1)   administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatny Specjalistyczny Gabinet Internistyczno-Kardiologiczny lek. med. Małgorzata Sukiennik-Kujawa zwany dalej ADO,

2)   Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a)    na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

b)   w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

3)   w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a)    na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz

b)   w celach weryfikacji Państwa uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczeniowych Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym,

4)   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej,
Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobą informacją,

5)   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania),

6)   posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

7)   w przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest:

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8)   podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe do realizacji celów Ochrony Zdrowia,

9)   Państwa dane nie podlegają profilowaniu,

10)Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.